Визначення надійності системи в цілому

Нехай система S складається з n елементів, показники надійності яких відомі. Визначимо надійність системи. Вона залежить від того, як елементи об'єднані в систему, тобто від її структури.

Система без резервування

Розглянемо систему без резервування, тобто відмова будь-якого елемента призводить до відмовлення системи в цілому. Щодо надійності така структура рівносильна послідовному з'єднанню елементів.

Нехай P – надійність системи S, а Pi – надійності елементів Эi (рисунок 3)

Рисунок 3 – Послідовне з’єднання елементів

Нехай елементи відмовляють незалежно один від одного, тоді за правилом множення імовірностей незалежних подій маємо:

,

або . (5)

Якщо , то .

Система з резервуванням

Резервні елементи включаються в систему паралельно тим, надійність яких недостатня. Нехай елементи Э1 і Э2 незалежні по відмовах, а відповідні надійності (імовірності безвідмовної роботи) дорівнюють Р1 і Р2, знайдемо (рисунок 4).

Рисунок 4 – Паралельне з’єднання елементів

Розглянемо імовірність відмови системи . Щоб подія (відмова всієї системи) відбулася, необхідно, щоб відмовили обидва елементи, тобто за правилом множення імовірностей незалежних подій маємо:

, (6)

використовуючи поняття ненадійності системи і ненадійності елементів маємо:

, (7)

де – відповідні ненадійності елементів (імовірність того, що елемент відмовить), які визначаються як .

Тоді маємо:

;

. (8)

Якщо число дублюючих один одного незалежних елементів дорівнює n, то надійність системи , якщо , то .

Для оцінки надійності складної структури, що включає в себе послідовні та паралельні об’єднання елементів, доцільно поділити систему на ряд підсистем, що не мають загальних елементів. На рисунку 5 наведений приклад розподілення складної системи семи елементів. Тут підсистема І містить два елементи, що пов’язані послідовно, підсистема ІІ – два паралельно зв’язаних елементи, підсистема ІІІ об’єднує послідовно І та ІІ підсистеми, IV підсистема – два паралельно зв’язаних елементи, V підсистема послідовно поєднує IV підсистему з п’ятим елементом.

Рисунок 5 – Складна система з паралельними та послідовними зв’язками між елементами

Відповідно до формул (5,8) отримуємо

(9)

У даній роботі розглядаються складні системи з елементами резервування.

Вихідні дані наведено в завданні (додаток А, завдання А3) і являють собою частину елементів зі структур, що будуються в задачі 1.

Приклад. Розглянемо наступну схему (рисунок 6)


Рисунок 6 – Структурна схема приймально-відправного парку дільничної станції

На рисунку показаний приймально-відправний парк дільничної станції з трьома приймально-відправними коліями. Відносно до схеми, приймання потяга може здійснюватися на будь-яку колію парку, так само, як і відправлення з кожного з них.

У вигляді таблиці наведено величини імовірностей безвідмовної роботи для кожного з елементів.

Таблиця 3 – Імовірності безвідмовної роботи для елементів системи

Назва елемента Вхідна горловина (1) ПВК 1 (2) ПВК 3 (3) ПВК 1 (4) Вихідна горловина (5)
Імовірність безвідмовної роботи, Р 0,87 0,95 0,96 0,94 0,88

Розраховуємо надійність системи за формулами (5,8)

.

Таким чином, надійність системи складає 0,77.

ВИСНОВОК. У висновку наводяться результати виконаної роботи, проводиться їхній аналіз, а також указуються деякі теоретичні моменти, пов'язані з отриманими результатами, наприклад, висновки щодо структури отриманої в задачі 1 системи.

Список літератури

1 Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах: Учеб. пособие для вузов.- М.: Высшая школа, 1986.- 319 с.

2 Арбиб М. Мозг, машина и математика. - М.: Наука, 1968. - 224 с.

3 Ашманов С.А. Линейное программирование.-М.: Наука, 1981.- 304 с.

4 Балашевич В. А. Математические методы в управлении производством.- Минск: Вышейшая школа,1976.-336 с.

5 Беллман Р, Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях. - В кн.: Вопросы анализа и процедуры принятия решений. - М.: Мир, 1976.

6 Бусленко Н.П., Калашников В.В., Коваленко И.Н. Лекции по теории сложных систем. – М.: Советское радио, 1973. - 440 с.

7 Вентцель Е. С. Исследование операций. – М.: “Советское радио”, 1972. –551 с.

8 Глушков В.М. Введение в кибернетику. - М.: Физматгиз, 1964. - 324 с

9 Директор С., Рорер Р. Введение в теорию систем / Пер. с англ. - М.: Мир, 1974.-464 с.

10 Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений. - М.: Мир, 1976. - 167 с.

11 Кирпичев М.В. Теория подобия.-М.: Изд-во АН СССР, 1953.-256 с.

12 Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. - М.: Машиностроение, 1979.-432 с.

13 Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Введение в синергетику. - М.: Наука, 1990.-272с.

14 Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. – М., Статистика, 1972.

15 Месарович М. Теория систем и биология. Точка зрения теоретика. -В сб.: Теория систем и биология. - М.: Мир, 1971. - С. 137-164.

16 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни " Математичні моделі в розрахунках на ПЕОМ" / Т. В. Бутько, О. А. Малахова.- ХарДАЗТ, 2000 р.

17 Павлов В.В. Начала теории эргатических систем. - К.: Наукова думка 1975.-240 с.

18 Паск Г. Модель зволюции. В кн. Принципи самоорганизации. – М.:Мир, 1966.-С. 284-313.

19 Плетнев И.Л., Рембеза А.И., Соколов Ю.А. и др. Эффективность и надежность сложных систем. - М.: Машиностроение, 1977. - 216 с.

20 Системологія на транспорті: Підручник: У 5 кн. /За заг. ред.. М. Ф. Дмитроченка. - К.: Знання України, 2005 – Кн. І: Основи теорії систем і управління Е.В.Гаврилов, М.Ф.Дмитроченко, В.К. Доля та ін. – 344 с.

21 Урсул Л.Д. Природа информации. - М.: Политиздат, 1968. - 287 с.

22 Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. - М.: Иностранная литература, 1963.-829 с.

23 Штоф В.А. Моделирование и философия. - М.-Л.: Наука, 1966.-301 с.

24 Эшби У.Р. Конструкция мозга. - М.: Изд-во Иностранная литература, 1962.

Додаток А

Варіанти індивідуального завдання студентів

Завдання А1 – Вихідні дані для побудови структури системи (номер варіанта – остання цифра шифру залікової книжки)

схема Проміжна станція на двоколійній лінії напівпоздовжнього типу з 3 ПВК і примиканням ВД із непарної сторони Проміжна станція на двоколійній лінії поздовжнього типу з 4 ПВК і примиканням ВД із непарної сторони Дільнична станція на двоколійній лінії напівпоздовжнього типу з примиканням ВР до сортувально-відправного парку Дільнична станція на двоколійній лінії поперечного типу з примиканням ВР до сортувально-відправного парку Дільнична станція на двоколійній лінії поздовжнього типу без ВР
схема Сортувальна станція на двоколійній лінії з послідовним розташуванням парків, ВР і під'їзними коліями підприємств Сортувальна станція на двоколійній лінії з паралельним розташуванням парків, ВР і ранжирним парком для приміських потягів Сортувальна станція на двоколійній лінії з комбінованим розташуванням парків, ВР і під'їзними коліями підприємств Інформаційно-керуюча схема сортувальної станції з однією підсистемою Інформаційно-керуюча схема сортувальної станції з двома підсистемами

Завдання А2 – Вихідні дані для визначення надійності елементів системи (номер варіанта – передостання цифра шифру залікової книжки). У випадку, якщо кількість елементів більш 10, дані беруться по новому колу, тобто, замість 11 – 1, 12 – 2 і т.д.

Варіант 1

Номер спосте-реження Номер елемента
0,4 1,5 0,9 1,3 1,2 1,4 1,6 1,3 1,1 1,4
0,5 0,6 0,4 1,0 1,5 1,2 0,8 1,2 1,1 1,0
0,6 0,4 0,5 1,0 0,9 1,2 0,8 1,1 0,8 0,5
0,6 0,9 0,7 1,3 1,4 1,5 1,1 1,0 1,1 1,2
0,7 0,6 0,8 1,3 0,8 0,5 1,2 0,9 1,4 1,5
0,8 1,2 1,1 0,5 1,6 1,5 0,7 1,7 1,2 1,4
0,8 0,5 0,9 1,7 1,2 1,4 0,6 1,1 1,2 1,1
1,0 0,9 1,2 1,5 1,1 1,3 1,4 0,8 0,7 0,8
1,0 1,5 1,2 1,4 0,8 1,3 1,1 0,8 0,9 1,1
1,1 0,9 1,1 1,2 1,3 1,1 0,8 1,4 1,5 1,6
1,1 1,6 1,1 1,8 2,0 1,9 1,7 1,7 1,4 0,9
1,1 1,3 1,2 1,5 1,2 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9
1,2 1,5 1,2 0,8 0,9 0,9 1,4 1,5 1,4 1,4
1,2 1,5 1,2 0,9 0,7 0,8 1,6 1,2 1,3 1,2
1,4 1,5 1,3 0,9 0,9 0,8 1,5 1,5 1,3 1,4
1,4 1,2 1,3 0,8 1,2 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5
1,4 1,2 1,3 0,9 1,2 1,2 0,9 1,3 1,4 1,5
1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 0,9 0,8 1,2
1,5 1,1 1,2 0,9 0,8 0,9 1,1 0,9 1,3 1,3
1,8 1,2 1,9 1,6 0,7 1,1 1,4 0,8 1,4 1,3

Варіант 2

Номер спосте-реження Номер елемента
0,4 1,5 0,9 1,3 1,2 1,4 1,6 1,3 1,1 1,4
0,5 0,6 0,4 1,0 1,5 1,2 0,8 1,2 1,1 1,0
0,6 0,4 0,5 1,0 0,9 1,2 0,8 1,1 0,8 0,5
0,6 0,9 0,7 1,3 1,4 1,5 1,1 1,0 1,1 1,2
0,7 0,6 0,8 1,3 0,8 0,5 1,2 0,9 1,4 1,5
0,8 1,2 1,1 0,5 1,6 1,5 0,7 1,7 1,2 1,4
0,8 0,5 0,9 1,7 1,2 1,4 0,6 1,1 1,2 1,1
1,0 0,9 1,2 1,5 1,1 1,3 1,4 0,8 0,7 0,8
1,0 1,5 1,2 1,4 0,8 1,3 1,1 0,8 0,9 1,1
0,9 1,2 1,1 1,3 1,1 1,5 0,8 1,4 1,1 1,6
1,6 1,8 1,9 2,0 1,1 1,4 1,7 1,7 1,1 0,9
1,3 1,5 1,6 1,2 1,2 1,1 1,4 1,3 1,1 0,9
1,5 0,8 0,9 0,9 1,2 1,4 1,4 1,5 1,2 1,4
1,5 0,9 0,8 0,7 1,2 1,3 1,6 1,2 1,2 1,2
1,5 0,9 0,8 0,9 1,3 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4
1,2 0,8 0,9 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5
1,2 0,9 1,2 1,2 1,3 1,4 0,9 1,3 1,4 1,5
1,4 1,2 1,1 1,2 1,2 0,8 1,3 0,9 1,5 1,2
1,1 0,9 0,9 0,8 1,2 1,3 1,1 0,9 1,5 1,3
1,2 1,6 1,1 0,7 1,9 1,4 1,4 0,8 1,8 1,3

Варіант 3

Номер спосте-реження Номер елемента
1,7 0,5 1,2 0,9 1,4 0,8 0,6 1,2 1,1 1,1
0,5 1,2 1,6 1,1 1,5 0,8 0,7 1,2 1,7 1,4
1,0 0,6 1,5 0,4 1,2 0,5 0,8 1,1 1,2 1,0
1,0 0,4 0,9 0,5 1,2 0,6 0,8 0,8 1,1 0,5
0,9 1,2 1,1 1,3 1,1 1,5 0,8 1,1 1,4 1,6
1,2 0,9 1,2 1,2 1,3 1,4 0,9 1,4 1,3 1,5
1,3 0,9 1,4 0,7 1,5 0,6 1,1 1,1 1,0 1,2
1,4 1,5 0,8 1,2 1,3 1,0 1,1 0,9 0,8 1,1
1,1 0,9 0,9 0,8 1,2 1,3 1,1 1,5 0,9 1,3
1,3 0,6 0,8 0,8 0,5 0,7 1,2 0,9 1,4 1,5
1,2 0,8 0,9 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5
1,4 1,2 1,1 1,2 1,2 0,8 1,3 0,9 1,5 1,2
1,5 0,9 1,1 1,2 1,3 1,0 1,4 0,8 0,7 0,8
1,3 1,5 1,6 1,2 1,2 1,1 1,4 1,3 1,1 0,9
1,5 0,8 0,9 0,9 1,2 1,4 1,4 1,5 1,2 1,4
1,2 1,6 1,1 0,7 1,9 1,4 1,4 0,8 1,8 1,3
1,5 0,9 0,8 0,9 1,3 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4
1,3 1,5 1,2 0,9 1,4 0,4 1,6 1,3 1,1 1,4
1,5 0,9 0,8 0,7 1,2 1,3 1,6 1,2 1,2 1,2
1,6 1,8 1,9 2,0 1,1 1,4 1,7 1,7 1,1 0,9

Варіант 4

Номер спосте-реження Номер елемента
1,7 1,5 1,2 0,9 0,8 1,3 0,6 1,2 1,1 1,1
0,5 0,8 1,6 1,1 0,8 1,4 0,7 1,2 1,7 1,4
1,0 1,6 1,5 0,4 0,5 1,2 0,8 1,1 1,2 1,0
1,0 0,9 0,9 0,5 0,6 1,1 0,8 0,8 1,1 0,5
0,9 1,5 1,1 1,3 1,1 1,5 0,8 1,1 1,4 1,6
1,2 0,9 1,2 1,2 1,3 1,4 0,9 1,4 1,3 1,5
1,3 1,8 1,4 0,7 1,5 0,6 1,1 1,1 1,0 1,2
1,2 0,8 1,4 0,5 1,3 1,0 1,1 0,9 0,8 1,1
0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,1 1,5 0,9 1,3
0,8 0,8 1,3 0,6 0,5 0,7 1,2 0,9 1,4 1,5
1,2 0,9 1,2 0,4 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5
1,2 1,1 1,4 1,2 1,2 0,8 1,3 0,9 1,5 1,2
1,2 1,1 1,5 0,9 1,3 1,0 1,4 0,8 0,8 0,7
1,2 1,6 1,3 0,9 1,2 1,1 1,5 1,3 0,9 1,1
0,9 0,9 1,5 1,5 1,2 1,4 1,2 1,5 1,4 1,2
0,7 1,1 1,2 0,9 1,9 1,4 1,2 0,8 1,3 1,8
0,9 0,8 1,5 0,6 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
0,9 1,2 1,3 0,8 0,4 1,3 1,6 1,4 1,1 1,4
0,7 0,8 1,5 1,2 1,3 1,2 1,6 1,4 1,2 1,2
2,0 1,9 1,6 0,9 1,4 1,7 1,7 1,4 1,1 0,9

Варіант 5

Номер спосте-реження Номер елемента
0,8 1,2 1,1 0,5 1,6 1,5 0,7 1,7 1,2 1,4
1,5 0,9 0,8 0,7 1,2 1,3 1,6 1,2 1,2 1,2
1,2 1,6 1,1 0,7 1,9 1,4 1,4 0,8 1,8 1,3
1,1 0,9 0,9 0,8 1,2 1,3 1,1 0,9 1,5 1,3
1,5 0,8 0,9 0,9 1,2 1,4 1,4 1,5 1,2 1,4
1,5 0,9 0,8 0,9 1,3 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4
0,5 0,6 0,4 1,0 1,5 1,2 0,8 1,2 1,1 1,0
0,6 0,4 0,5 1,0 0,9 1,2 0,8 1,1 0,8 0,5
1,3 1,5 1,6 1,2 1,2 1,1 1,4 1,3 1,1 0,9
1,2 0,8 0,9 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5
1,2 0,9 1,2 1,2 1,3 1,4 0,9 1,3 1,4 1,5
0,8 1,1 1,2 1,2 1,2 1,4 1,3 0,9 1,5 1,2
1,4 0,9 1,5 1,3 1,2 0,4 1,6 1,3 1,1 1,4
1,5 0,7 0,9 1,3 1,4 0,6 1,1 1,0 1,1 1,2
0,5 0,8 0,6 1,3 0,8 0,7 1,2 0,9 1,4 1,5
1,5 1,1 1,2 1,3 1,1 0,9 0,8 1,4 1,1 1,6
1,3 1,2 1,5 1,4 0,8 1,0 1,1 0,8 0,9 1,1
1,3 1,2 0,9 1,5 1,1 1,0 1,4 0,8 0,7 0,8
1,4 0,9 0,5 1,7 1,2 0,8 0,6 1,1 1,2 1,1
1,4 1,9 1,8 2,0 1,1 1,6 1,7 1,7 1,1 0,9

Варіант 6

Номер спосте-реження Номер елемента
1,7 0,5 1,2 0,9 1,4 0,8 0,6 1,2 1,1 1,1
0,5 1,2 1,6 1,1 1,5 0,8 0,7 1,2 1,7 1,4
1,0 0,6 1,5 0,4 1,2 0,5 0,8 1,1 1,2 1,0
1,0 0,4 0,9 0,5 1,2 0,6 0,8 0,8 1,1 0,5
0,9 1,3 1,2 1,1 0,5 1,5 0,8 1,1 1,4 1,6
1,2 1,2 0,9 1,2 1,3 1,4 0,9 1,4 1,3 1,5
1,3 0,7 0,9 1,4 1,2 0,6 1,1 1,1 1,0 1,2
1,4 1,2 1,5 0,8 1,3 1,0 1,1 0,9 0,8 1,1
1,1 0,8 0,9 0,9 1,2 1,3 1,1 1,5 0,9 1,3
1,3 0,6 0,8 0,8 1,1 0,7 1,2 0,9 1,4 1,5
1,2 0,8 0,9 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5
1,4 1,2 1,1 1,2 1,5 0,8 1,3 0,9 1,5 1,2
1,5 0,9 1,1 1,2 1,3 1,0 1,4 0,8 0,7 0,8
1,3 1,5 1,6 1,2 1,2 1,1 1,4 1,3 1,1 0,9
1,5 0,8 0,9 0,9 1,2 1,4 1,4 1,5 1,2 1,4
1,2 1,6 1,1 0,7 1,9 1,4 1,4 0,8 1,8 1,3
1,5 0,9 0,8 0,9 1,3 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4
1,3 1,5 1,2 0,9 1,4 0,4 1,6 1,3 1,1 1,4
1,5 0,9 0,8 0,7 1,2 1,3 1,6 1,2 1,2 1,2
1,6 1,8 1,9 2,0 1,1 1,4 1,7 1,7 1,1 0,9

Варіант 7

Номер спосте-реження Номер елемента
0,4 1,5 0,9 1,3 1,2 1,4 1,6 1,3 1,1 1,4
0,5 0,6 0,4 1,0 1,5 1,2 0,8 1,2 1,1 1,0
0,6 0,4 0,5 1,0 0,9 1,2 0,8 1,1 0,8 0,5
0,6 0,9 0,7 1,3 1,4 1,5 1,1 1,0 1,1 1,2
0,7 0,6 0,8 1,3 0,8 0,5 1,2 0,9 1,4 1,5
0,8 1,2 1,1 0,5 1,6 1,5 0,7 1,7 1,2 1,4
0,8 0,5 0,9 1,7 1,2 1,4 0,6 1,1 1,2 1,1
1,0 0,9 1,2 1,5 1,1 1,3 1,4 0,8 0,7 0,8
1,0 1,5 1,2 1,4 0,8 1,3 1,1 0,8 0,9 1,1
1,1 0,9 1,1 1,2 1,3 1,1 0,8 1,4 1,5 1,6
1,1 1,6 1,1 1,8 2,0 1,9 1,7 1,7 1,4 0,9
1,1 1,3 1,2 1,5 1,2 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9
1,2 1,5 1,2 0,8 0,9 0,9 1,4 1,5 1,4 1,4
1,2 1,5 1,2 0,9 0,7 0,8 1,6 1,2 1,3 1,2
1,4 1,5 1,3 0,9 0,9 0,8 1,5 1,5 1,3 1,4
1,4 1,2 1,3 0,8 1,2 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5
1,4 1,2 1,3 0,9 1,2 1,2 0,9 1,3 1,4 1,5
1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 0,9 0,8 1,2
1,5 1,1 1,2 0,9 0,8 0,9 1,1 0,9 1,3 1,3
1,8 1,2 1,9 1,6 0,7 1,1 1,4 0,8 1,4 1,3

Варіант 8

Номер спосте-реження Номер елемента
1,7 1,5 1,2 0,9 0,8 1,3 0,6 1,2 1,1 1,1
0,5 1,1 1,6 0,5 0,8 1,4 0,7 1,2 1,7 1,4
1,0 0,4 1,5 1,2 0,5 1,2 0,8 1,1 1,2 1,0
1,0 0,5 0,9 0,6 0,6 1,1 0,8 0,8 1,1 0,5
0,9 1,3 1,1 0,4 1,1 1,5 0,8 1,1 1,4 1,6
1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 0,9 1,4 1,3 1,5
1,3 0,7 1,4 0,9 1,5 0,6 1,1 1,1 1,0 1,2
1,2 0,8 1,4 1,0 1,3 0,9 1,1 0,8 0,8 1,1
0,8 0,9 1,1 1,3 1,2 1,5 1,1 1,6 0,9 1,3
0,8 0,8 1,3 0,7 0,5 0,9 1,2 0,9 1,4 1,5
1,2 0,9 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2 1,5 1,4 1,5
1,2 1,1 1,4 0,8 1,2 0,9 1,3 0,9 1,5 1,2
1,2 1,1 1,5 1,0 1,3 0,8 1,4 1,8 0,8 0,7
1,2 1,6 1,3 0,9 1,2 1,1 1,5 1,3 0,9 1,1
0,9 0,9 1,5 1,5 1,2 1,4 1,2 1,5 1,4 1,2
0,7 1,1 1,2 0,9 1,9 1,4 1,2 0,8 1,3 1,8
0,9 0,8 1,5 0,6 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4
0,9 1,2 1,3 0,8 0,4 1,3 1,6 1,4 1,1 1,4
0,7 0,8 1,5 1,2 1,3 1,2 1,6 1,4 1,2 1,2
2,0 1,9 1,6 0,9 1,4 1,7 1,7 1,4 1,1 0,9

Варіант 9

Номер спосте-реження Номер елемента
1,3 1,5 1,2 0,9 1,4 0,4 1,6 1,3 1,1 1,4
1,0 0,6 1,5 0,4 1,2 0,5 0,8 1,1 1,2 1,0
1,0 0,4 0,9 0,5 1,2 0,6 0,8 0,8 1,1 0,5
1,3 0,7 0,9 1,4 1,2 0,6 1,1 1,1 1,0 1,2
1,3 0,6 0,8 0,8 1,1 0,7 1,2 0,9 1,4 1,5
1,7 0,5 1,2 0,9 1,4 0,8 0,6 1,2 1,1 1,1
0,5 1,2 1,6 1,1 1,5 0,8 0,7 1,2 1,7 1,4
1,4 1,2 1,1 1,2 1,5 0,8 1,3 0,9 1,5 1,2
1,5 0,9 1,1 1,2 1,3 1,0 1,4 0,8 0,7 0,8
1,4 1,2 1,5 0,8 1,3 1,0 1,1 0,9 0,8 1,1
1,3 1,5 1,6 1,2 1,2 1,1 1,4 1,3 1,1 0,9
1,1 0,8 0,9 0,9 1,2 1,3 1,1 1,5 0,9 1,3
1,5 0,9 0,8 0,9 1,3 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4
1,5 0,9 0,8 0,7 1,2 1,3 1,6 1,2 1,2 1,2
1,2 0,8 0,9 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5
1,5 0,8 0,9 0,9 1,2 1,4 1,4 1,5 1,2 1,4
1,2 1,2 0,9 1,2 1,3 1,4 0,9 1,4 1,3 1,5
1,2 1,6 1,1 0,7 1,9 1,4 1,4 0,8 1,8 1,3
1,6 1,8 1,9 2,0 1,1 1,4 1,7 1,7 1,1 0,9
0,9 1,3 1,2 1,1 0,5 1,5 0,8 1,1 1,4 1,6

Варіант 0

Номер спосте-реження Номер елемента
0,5 0,6 0,4 1,0 1,5 1,2 1,2 0,8 1,1 1,0
0,6 0,4 0,5 1,0 0,9 1,2 1,1 0,8 0,8 0,5
0,6 0,9 0,7 1,3 1,4 1,5 1,0 1,1 1,1 1,2
0,7 0,6 0,8 1,3 0,8 0,5 0,9 1,2 1,4 1,5
0,4 1,5 0,9 1,3 1,2 1,4 1,3 1,6 1,1 1,4
0,8 0,5 0,9 1,7 1,2 1,4 1,1 0,6 1,2 1,1
0,8 1,2 1,1 0,5 1,6 1,5 1,7 0,7 1,2 1,4
1,1 0,9 1,1 1,2 1,3 1,1 1,4 0,8 1,5 1,6
1,1 1,6 1,1 1,8 2,0 1,9 1,7 1,7 1,4 0,9
1,0 0,9 1,2 1,5 1,1 1,3 1,4 0,8 0,7 0,8
1,0 1,5 1,2 1,4 0,8 1,3 1,1 0,8 0,9 1,1
1,1 1,3 1,2 1,5 1,2 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9
1,2 1,5 1,2 0,8 0,9 0,9 1,4 1,5 1,4 1,4
1,2 1,5 1,2 0,9 0,7 0,8 1,6 1,2 1,3 1,2
1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 0,9 0,8 1,2
1,5 1,1 1,2 0,9 0,8 0,9 1,1 0,9 1,3 1,3
1,4 1,5 1,3 0,9 0,9 0,8 1,5 1,5 1,3 1,4
1,4 1,2 1,3 0,8 1,2 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5
1,4 1,2 1,3 0,9 1,2 1,2 0,9 1,3 1,4 1,5
1,8 1,2 1,9 1,6 0,7 1,1 1,4 0,8 1,4 1,3

Завдання А3 – Вихідні дані для розрахунку надійності системи

Варіант 1

Назва елемента Вхідна горловина (1) К 1 (2) К 3 (3) К 5 (4) Вихідна горловина (5)
Імовірність безвідмовної роботи, Р 0,90 0,96 0,97 0,97 0,89

Варіант 2

Назва елемента Вхідна стрілка (1) ПВК 3 (2) ПВК 5 (3) ГК 1 (4) Вихідна стрілка (5)
Імовірність безвідмовної роботи, Р 0,8 0,95 0,97 0,98 0,75

Варіант 3


Назва елемента АРМ ДСП (1) Опер. ДСП 1 (2) Опер. ДСП 1 (3)
Імовірність безвідмовної роботи, Р 0,95 0,97 0,97

Варіант 4


Назва елемента АРМ ДСП 1(1) Опер. ДСП 1 (2) Опер. ДСП 1 (3) АРМ ДСП 2(4) Опер. ДСП 3 (5) Опер. ДСП 4 (6)
Імовірність безвідмовної роботи, Р 0,93 0,92 0,98 0,98 0,93 0,92

Варіант 5


Колія 1 СП


Назва елемента СГ (1) Колія 1 СП (2) Колія 3 СП (3) Колія 5 СП (1)
Імовірність безвідмовної роботи, Р 0,93 0,92 0,98 0,98


Варіант 6

Назва елемента АРМ ДСЦ (1) Опер ДСЦ 1 (2) Опер. ДСЦ 1 (3)
Імовірність безвідмовної роботи, Р 0,95 0,97 0,97

Варіант 7

Назва елемента Вхідна стрілка (1) ПВК 3 (2) ПВК 5 (3) ГК 1 (4) Вихідна стрілка (5)
Імовірність безвідмовної роботи, Р 0,8 0,92 0,93 0,95 0,75

Варіант 8

Назва елемента АРМ ДСЦ 1(1) Опер. ДСЦ 1 (2) Опер. ДСЦ 2 (3) АРМ ДСЦ 2(4) Опер. ДСП 3 (5) Опер. ДСП 4 (6)
Імовірність безвідмовної роботи, Р 0,92 0,93 0,97 0,94 0,95 0,93

Варіант 9

Назва елементу СП (1) МВ 1 (2) МВ 2 (3) МВ 3 (4) ПВ (5)
Імовірність безвідмовної роботи, Р 0,89 0,95 0,96 0,95 0,88

Ваірант 0

Назва елементу Вхідна стрілка (1) ПВК 3 (2) ПВК 5 (3) ГК 1 (4) Вихідна стрілка (5)
Імовірність безвідмовної роботи, Р 0,92 0,93 0,91 0,97 0,85

Додаток Б

Вимоги до оформлення роботи

Як текстова, так і графічна частини роботи мають оформлюватись у суровій відповідності до діючого в академії стандарту підприємства, який розроблений на підставі міждержавного стандарту "ГОСТ 2.105 – 95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам".

Результати розрахунків мають бути подані у вигляді звіту, наведеного у методичних вказівках.

Особлива увага приділяється чіткості формування висновків з кожного розділу.


9919419287998986.html
9919447344757745.html
    PR.RU™