Співвідношення понять механізму держави та державного апарату

Апарат держави — це система всіх державних органів, які здійснюють її завдання і функції.

Апарат сучасної демократичної держави характеризується наступними ознаками:

Ø демократизмом, тобто він будується на основі здійснення принципу народовладдя і виконує волю переважної більшості населення;

Ø суверенністю, тобто незалежністю від будь-яких політичних сил у суспільстві при здійсненні своїх завдань і функцій;

Ø законністю, тобто точним і неухильним виконанням вимог закону всіма державними службовцями, всіма державними органами;

Ø гуманізмом, спрямованістю на забезпечення прав і свобод людини, орієнтацією всієї діяльності на інтереси людини;

Ø соціальною справедливістю, тобто забезпеченням консенсусу у суспільстві, балансу інтересів різних його груп;

Ø розподілом влади, тобто поділом єдиної державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, за наявності ефективних механізмів їхньої взаємодії та взаємоконтролю та при незалежності кожної з них.

Принципи організації та діяльності державного апарату

Основні принципи організації і діяльності державного апарату,

1) пріоритет прав і свобод людини;

2) єдність і поділ влади;

3) верховенство права -- виражається, наприклад, у праві оскарження в суді рішень державних органів, відшкодуванні шкоди, заподіяної їх незаконними діями;

4) законність;

5) ієрархічність — підлеглість по вертикалі;

6) організаційно-правова зв'язаність діяльності державних органів і посадових осіб;

7) поєднання виборності і призначуваності;

8) демократизм методів і стилю роботи;

9) змінюваність;

10) поєднання колегіальності та єдиноначальності;

11) гласність і урахування громадської думки;

12) професійна компетентність;

13) економічність, програмування, науковість;

14) право рівного доступу до державної служби.


9914014933390742.html
9914028961770122.html
    PR.RU™