ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Дипломний проект оформляється відповідно до державного стандарту України ДСТУ 3009-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 р.

Загальні вимоги

Дипломний проект слід представляти на захист у твердій палітурці, друкувати за допомогою комп’ютерної техніки на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці з використанням текстового редактора Word, шрифтом Times New Roman з висотою в 14 пг. Шрифт друку повинен бути чітким.

Під час виконання дипломного проекту необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності і чіткості зображення впродовж усього дипломного проекту. У дипломному проекті мають бути чіткі, не розпливчасті лінії, літери, цифри та інші знаки. Всі лінії, літери, цифри повинні бути однаково чорними впродовж усього дипломного проекту.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 30 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє і нижнє – не менше 20 мм.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту дипломного проекту і дорівнювати 1,25.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.

Сторінки дипломного проекту слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього дипломного проекту. Першою сторінкою дипломного проекту є титульний лист, другою – бланк завдання (двосторонній), які слід включати до загальної нумерації сторінок, але номери сторінок на них не проставляти.

На усіх інших сторінках дипломного проекту номер слід проставляти у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації і таблиці, які розташовані на окремих сторінках, слід включати в загальну нумерацію сторінок роботи.9912904259662912.html
9912978310629732.html
    PR.RU™